Permetrin Plus Insektspray 500 ml

Til bekjempelse av maur, stokkmaur, fluer, møll, veps, sølvkre m. fl.
Permetrin Plus Insektspray 500 ml
kr 149
Kjøp
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
.
Ikke tilgjengelig
Produktinfo
Dokumenter
Pakking

Permetrin Plus Insektspray til bekjempelse av maur, stokkmaur, fluer, veps, stripet borebille, husbukk, sølvkre, saksedyr, strukketroll m.fl. Permetrin Plus er:

  • Hurtigvirkende
  • Virker lenge (4-6 uker)
  • Presisjonsdyse inkludert

Slik fungerer insektsmedelet

Insektene dør umiddelbart ved kontakt med middelet. Langtidsvirkning i 4-6 uker.

Slik gjør du​ - Bruksanvisning

Spray direkte på insektene eller på steder hvor de ferdes og oppholder seg. Bruk forlengerdysen der det er vanskelig å komme til. Ved behandling av stripet borbille og husbukk sprøytes treverket som er angreppet to ganger. La treverket tørke mellom hver behandling. Akvarier, fuglebur m.v. tildekkes eller tas ut av rommet mens behandling pågår. 

Lagring: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Oppbevares frostfritt og beskyttes mot direkte sollys.

Avfallshåndtering: Spraybokser tømmes fullstendig for innehold. Tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall.

 


 Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarmning. Gir alvorlig øyeirritsjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder permitrin. Kan gi en allergisk reaksjon. Unngå utslipp til miljøet. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røykning forbudt. Må ikke utsettes for tempereaturer høyere enn 50°C.


Innhold: Permetrin 0,2% (1,25 g/l), Tetrametrin 0,2% (1,25 g/l), PBO 0,8% (5,01 g/l) 

Volym: 500 ml.

1 stk. Permetrin Plus Insektspray 500 ml
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top